Промоционални материали

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 2014-2020 Г.

На 1 юли 2015 г. в гр. София, се проведе първото заседание на тематичната работна група за разработване на нова Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. (ОП ИМСП). Заседанието бе председателствано от г-жа Ивелина Пенева, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и Председател на Тематичната работна група.
Тематичната работна група (ТРГ) прие свои вътрешни правила за работа, след което пристъпи към разглеждане на проекта на ОП ИМСП.
Проектът на новата оперативна програма бе представен от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИ, която с Решение №422 на Министерския съвет от 9 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 792 на Министерския съвет от 2013 г., е определена за Управляващ орган на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.
В рамките на направената презентация, Управляващият орган представи стратегическата рамка за разработване на ОП ИМСП, адресираните в програмата предизвикателства, както и приложимия финансов инструмент. След протеклата с активното участие на членовете на работната група дискусия, Тематичната работна група взе решение да възложи на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за представяне на оперативната програма за разглеждане на заседание на Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз.
Материалите от първото заседание на ТРГ на ОП ИМСП можете да намерите в прикачените файлове.

Коментари