Етичен кодекс

С Етичния кодекс се установяват принципите на професионална етика, осигурява се равнопоставеност и се гарантира лоялна конкуренция между всички членове, клиенти и партньори на Бизнес инкубатор – Кърджали.

Етичният кодекс има за цел да създаде условия за укрепване авторитета на БИ като доброволна организация на фирми и неправителствени организации, които стриктно спазват действащите в страната закони, лоялни са към своите клиенти и партньори и гарантират за качеството на предлаганите услуги.

Кодексът е неразделна част от Вътрешните правила на БИ. Всеки кандидат за настаняване в БИ декларира, че е запознат и в дейността си ще спазва Етичния кодекс на БИ. Нормите на Етичния кодекс са задължителни за всички членове, клиенти и партньори на БИ.

Коментари