Политика по управление на качеството

ДЗЗД «Бизнес инкубатор – Кърджали» притежава Сертификат № 9117C / 29.05.2105 г. за въведена и поддържана Система за управление на качеството съгласно международен стандарт ISO 9001:2008, сертифицирана от Certind SA с международно призната акредитация от RENAR.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ работи с цел да гарантира и непрекъснато да подобрява качеството на своите продукти и услуги.

Всички дейности на БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ се осъществяват в съответствие с основните ценности на компанията, установените процедури, пазарни нужди и регулативни изисквания.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ спомага за внедряването на международно признати системи за управление, които са обект на редовни одити и периодични подобрения.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ осигурява съответствие с приложимите стандарти и норми, добри практики и изисквания на клиентите.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ се стреми да постигне и поддържа доверие у клиента по отношение на качеството и цената на продуктите и услугите.

Коментари