Новини

Българска финансова група ООД и Бизнес Инкубатор – Кърджали Ви канят да вземете участие в ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРИ, ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И СЛУЖИТЕЛИ, АНГАЖИРАНИ СЪС СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, което ще се проведе в Хотел „Ретро”, град Хасково, бул. „Освобождение” 7 на 14 - 15 април 2016 година.

 

На обучението ще се запознаете с:

Новите версии на международните стандарти за управление на качеството и околната среда. Покриване изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 с интегрирана система за управление. Планиране, провеждане и документиране на резултатите от вътрешен одит.

 

Основни теми:

- Запознаване с изискванията на ISO 9001:2015. Разлики между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Определяне на рискове и възможности.

- Запознаване с изискванията на ISO 14001:2015. Разлики между ISO 14001:2004 и ISO 14001:2015. Оценка на аспектите на околната среда.

- Покриване изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 с интегрирана система за управление.

- Запознаване с изискванията на ISO 19011:2011. Планиране на одит. Провеждане на вътрешен одит. Документиране на несъответствие и назначаване на коригиращо действие. Документиране на резултатите от проведен вътрешен одит.

 

Лектор:

Момчил Йорданов, одитор „Системи за управление”

 

Заявяване на участие – до 17.00 часа на 13 април 2016 година:

Бизнес инкубатор – Кърджали

гр. Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

телефон: (0361) 64 401

факс: (0361) 64 402

мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 16, (088) 690 11 18

електронна поща: incubator@bfgroup.eu

 


 

Българска финансова група ООД и Бизнес Инкубатор – Кърджали Ви канят да вземете участие в ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА МЕНИДЖЪРИ, ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ И СЛУЖИТЕЛИ, АНГАЖИРАНИ СЪС СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, което ще се проведе в Бизнес инкубатор 2, град Кърджали, ул. „Родопи” 61 на 12 - 13 април 2016 година.

 

На обучението ще се запознаете с:

Новите версии на международните стандарти за управление на качеството и околната среда. Покриване изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 с интегрирана система за управление. Планиране, провеждане и документиране на резултатите от вътрешен одит.

 

Основни теми:

- Запознаване с изискванията на ISO 9001:2015. Разлики между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Определяне на рискове и възможности.

- Запознаване с изискванията на ISO 14001:2015. Разлики между ISO 14001:2004 и ISO 14001:2015. Оценка на аспектите на околната среда.

- Покриване изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 с интегрирана система за управление.

- Запознаване с изискванията на ISO 19011:2011. Планиране на одит. Провеждане на вътрешен одит. Документиране на несъответствие и назначаване на коригиращо действие. Документиране на резултатите от проведен вътрешен одит.

 

Лектор:

Момчил Йорданов, одитор „Системи за управление”

 

Заявяване на участие – до 17.00 часа на 11 април 2016 година:

Бизнес инкубатор – Кърджали

гр. Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

телефон: (0361) 64 401

факс: (0361) 64 402

мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 16, (088) 690 11 18

електронна поща: incubator@bfgroup.eu

 


 

Българска финансова група ООД и Бизнес Инкубатор – Кърджали Ви канят да вземете участие в Семинар «НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 ГОДИНА», който ще се проведе в Бизнес инкубатор 2, град Кърджали, ул. „Родопи” 61 на 13 май 2016 година.

 

На семинара ще научите за:

Промени в правния статут на възложителите на обществени поръчки. Видове режими за възлагане, съобразно прогнозната стойност на обществените поръчки. Основни забрани и правила – разделяне на обществените поръчки.

 

Основни теми:

- Видове процедури за възлагане на обществени поръчки с обявяване в ЕС - особености. Документи, подлежащи на публикуване в „Официален вестник” на ЕС, Регистъра на обществените поръчки и профила на купувача. Пазарни консултации. Запазени обществени поръчки. Обособени позиции.

- Лично състояние на кандидатите/участниците – пречки за участие в процедурите, начин на деклариране и доказване, мерки за надеждност. Критерии за подбор. Използване капацитета на трети лица за доказване на съответствие с критериите за подбор. Критерии за възлагане. Гаранции за изпълнение. Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Подизпълнители. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

- Комисия за провеждане на процедурата – състав, ход на работата и контрол на възложителя върху работата на комисията. Договор за обществена поръчка. Прилагане на основанията за изменение на договорите.

- Ред за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС. Публично състезание и пряко договаряне – срокове, особености. Събиране на оферти с обява и покана до определено лице.

- Предварителен контрол от АОП – видове, обхват и последици. Последващ контрол и административнонаказателна отговорност.

 

Лектор:

Мариана Кацарова - юрист, експерт „Обществени поръчки”

 

Заявяване на участие – до 17.00 часа на 12 май 2016 година:

Бизнес инкубатор – Кърджали

гр. Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

телефон: (0361) 64 401

факс: (0361) 64 402

мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 16, (088) 690 11 18

електронна поща: incubator@bfgroup.eu

 


 


 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КЪРДЖАЛИ предоставя под наем напълно оборудвани конферентни зали:

 

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА (200 места, разположени амфитеатрално), 
град Кърджали, ул. "Републиканска" 47, ет. 2

Цена на ден: 240.00 лева с включен ДДС

 

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА (до 60 места, с възможност за различна подредба), 
град Кърджали, ул. "Републиканска" 47, ет. 2

Цена на ден: 72.00 лева с включен ДДС

 

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА (до 60 места, с възможност за различна подредба), 
град Кърджали, кв. "Байкал", ул. "Родопи" 61

Цена на ден: 72.00 лева с включен ДДС

 

Всички зали са климатизирани и разполагат с озвучаване и оборудване за презентации.

 


 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КЪРДЖАЛИ разполага със свободни офиси за настаняване на малки и средни предприятия в сградата си в град Кърджали, кв. "Байкал", ул. "Родопи" 61.

 

Свободни офиси:

ОФИС № 20 (15.00 кв.м.) - цена 90.00 лева/месец с включен ДДС

ОФИС № 22 (16.00 кв.м.) - цена 96.00 лева/месец с включен ДДС

ОФИС № 26 (16.00 кв.м.) - цена 96.00 лева/месец с включен ДДС

ОФИС № 27 (27.00 кв.м.) - цена 162.00 лева/месец с включен ДДС

 

В посочените цени са включени: 
- напълно обзаведен офис (работно бюро, офис стол и посетителски столове, работен шкаф, климатик);
- компютър и монитор;
- електроенергия; 
- вода;
- интернет;
- охрана;
- почистване;
- паркомясто.

 


 

БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КЪРДЖАЛИ предлага под наем ОФИС ЗА ЕДИН ДЕН в сградата си в град Кърджали, кв. "Байкал", ул. "Родопи" 61.

 

Ако имате нужда от офис за един или за няколко дни - за да посрещнете гости, да проведете бизнес преговори, да направите добро впечатление на Вашите клиенти и партньори, ние Ви предлагаме ОФИС ЗА ЕДИН ДЕН:

 

ОФИС ЗА ЕДИН ДЕН, оборудван с офис мебели и столове, компютър, монитор, интернет, телефон, климатик и други по Ваше желание - цена 18.00 лева/ден с включен ДДС. За повече дни - отстъпки.

 


 

ДЗЗД «Бизнес инкубатор - Кърджали» приключи успешно процеса по внедряване на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международен стандарт EN ISO 9001:2008.

Внедрената система бе одитирана от независим сертифициращ орган - SERTIND SA и бе издаден сертификат № 9117С / 29.05.2015 г. с международнопризната акредитация от RENAR.

 

Сертификатът покрива всички основни области от предлагани от Бизнес инкубатор - Кърджали услуги и е с обхват:

- Разработване и управление на проектни инициативи с европейско и друго донорско финансиране.

- Разработване и внедряване на системи за управление съгласно международните стандарти.

- Разработване на тръжни документации, организиране и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

- Организиране и провеждане на семинари, конференции и публични събития.

- Обучение.

- Консултантски услуги по управление и стопанска дейност.

 


 

Приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

На 08 юли 2015г. приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК).

В рамките на първия краен срок допустими кандидати са предприятия с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства. Към момента постъпилите проектни предложения са над 800 на брой.

Процесът по оценка на проектните предложения ще стартира след 20 юли 2015 г., като ще завърши в рамките на нормативно регламентирания срок в чл.19 на ПМС 107/2014 г. Комуникацията с кандидатите на етап оценка ще се извършва посредством Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН 2020). Предвижда се процесът по договаряне с одобрените за финансиране кандидати, попадащи в обхвата на първия краен срок за кандидатстване, да стартира през месец декември 2015 г.

Към момента могат да подават проектни предложения кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства (краен срок за кандидатстване 08 септември 2015 г.) и кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги (краен срок за кандидатстване 09 ноември 2015 г.).

Методът за кандидатстване по процедурата остава непроменен и се състои в попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаването му в електронната система ИСУН 2020 от кандидати без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Всички останали документи се подават на хартия в Управляващия орган на ОПИК в рамките на съответните крайни срокове по процедурата.

За останалите процедури, които трябва да бъдат обявени за кандидатстване до края на 2015 г. съгласно Индикативната Годишна Работна Програма (ИГРП), се планира поетапно преминаване към изцяло електронно кандидатстване.

 

 


 

ДЗЗД „БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ”

НАБИРА ДОКУМЕНТИ НА СТАРТИРАЩИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МСП, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ИСКАТ ДА РАЗШИРЯТ ДЕЙНОСТТА СИ, ДА РАЗНООБРАЗЯТ СВОЯТА ПРОДУКЦИЯ И ДР.

ЗА ТЕЗИ ФИРМИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ В СГРАДАТА НА БИЗНЕС ИНКУБАТОР - КЪРДЖАЛИ, КВ. „БАЙКАЛ”, УЛ. „РОДОПИ” 61 И ШИРОК КРЪГ ОТ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ.

В изпълнение на ДБФП БИ-02-11 / 02.02.2012 г., финансиран от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Бизнес инкубатор – Кърджали предлага на малките и средни предприятия благоприятна среда за развитие, набор от безплатни услуги и услуги на преференциални цени, помощ при избора на правилна фирмена стратегия. Кандидатите за настаняване в Бизнес инкубатор – Кърджали трябва да притежават жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване ще създаде трайна трудова заетост; да разкрият нови работни места; да очертаят бъдещото си развитие в предварително изготвен бизнес план; да имат нужди и потребности, които Бизнес инкубатор може да задоволи; да проявяват готовност да си сътрудничат с другите наематели; да притежават потенциал да укрепят и разнообразят местната икономика.

 

Изисквания към кандидатите:

- фирмата следва да е физическо или юридическо лице, регистрирано и/или развиващо дейност в района на действие на Бизнес инкубатора (област Кърджали) и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;

- фирмата трябва да е стартиращо предприятие в сферата на производството и/или услугите или съществуващо предприятие, което планира разширяване на дейността си, като дейността/производството следва да бъдат екологично чисти и да не изискват допълнителна инфраструктура;

- фирмите, които имат приключена финансова година, трябва да демонстрират положителен паричен поток;

- с предимство при настаняване ще се ползват МСП, чийто общи приходи от продажби за последната приключила финансова година (2013) не надвишават 1 000 000 лева и имат под 50 броя служители на пълно работно време.

 

Необходими документи:

- Комплект документи за кандидатстване (заявление, бизнес план, декларации) – получават се в офиса на Бизнес инкубатор и се подават в оригинал.

- Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията до един месец преди датата на кандидатстване - оригинал.

- Удостоверение за липса на несъстоятелност и ликвидация, издадено от Агенция по вписванията до един месец преди датата на кандидатстване - оригинал.

- Удостоверение за липса на задължения, издадено от Национална агенция по приходите до един месец преди датата на кандидатстване - оригинал.

- Удостоверение за липса на задължения, издадено от община Кърджали до един месец преди датата на кандидатстване - оригинал.

- Свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата (съгласно регистрацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията), издадено от съответния съд до един месец преди датата на кандидатстване - оригинал.

 

Краен срок за подаване на заявления за настаняване в Бизнес инкубатор - Кърджали: постоянно, до изчерпване на свободните офиси.

Заявленията се подават лично от представляващия или изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на адрес град Кърджали, ул. „Републиканска” 47, етаж 1, Бизнес инкубатор (входа до книжарница „Спектър”), като на приносителя се издава входящ номер.

 

За въпроси, консултации и получаване на комплект документи за кандидатстване:

Адрес: град Кърджали, ул. „Републиканска” 47, етаж 1, Бизнес инкубатор (входа до книжарница „Спектър”), телефон: (0361) 64401, (088) 690 11 12, факс: (0361) 64402, електронна поща: incubator@bfgroup.eu