Юридически услуги

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС И РЕШЕНИЯ СПОРЕД ВАШИТЕ СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ В ОБЛАСТТА НА:

Търговско право – търговски сделки и тяхното третиране; правна уредба на търговците: регистриране, пререгистриране и промени в юридическите лица (ООД, ЕООД, АД и т.н.); казуси и решения по търговската несъстоятелност; търговски договори; търговски спорове; съдебни процедури;

Данъчно право – обжалване по съдебен ред на данъчни ревизионни актове, наказателни постановления и други наказания налагани от държавните органи в областта на счетоводството и данъците;

Вещно право – право на собственост; право на ползване; право на надстрояване и пристрояване; сервитутни права;

Трудово право – трудово-правни спорове; съдебни и извънсъдебни процедури;

Международно право – данъчни, търговски и трудови консултации при международни сделки и с международни контрагенти.

Коментари