Управление на проекти

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ ВЪНШНИ ДОНОРИ:

Изготвяне на технически доклади за изпълнение на дейностите по проекта.

Изготвяне на финансови отчети за извършените разходи по проекта.

Изготвяне на междинни и финални доклади за изпълнението на проекта.

Подготовка на документацията за провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки, ПМС № 118 / 20.05.2014 г. и PRAG за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите.

Коментари