Приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001

Сподели:

Приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП&#...

Приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
На 08 юли 2015г. приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК).
В рамките на първия краен срок допустими кандидати са предприятия с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства. Към момента постъпилите проектни предложения са над 800 на брой.
Процесът по оценка на проектните предложения ще стартира след 20 юли 2015 г., като ще завърши в рамките на нормативно регламентирания срок в чл.19 на ПМС 107/2014 г. Комуникацията с кандидатите на етап оценка ще се извършва посредством Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН 2020). Предвижда се процесът по договаряне с одобрените за финансиране кандидати, попадащи в обхвата на първия краен срок за кандидатстване, да стартира през месец декември 2015 г.
Към момента могат да подават проектни предложения кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства (краен срок за кандидатстване 08 септември 2015 г.) и кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги (краен срок за кандидатстване 09 ноември 2015 г.).
Методът за кандидатстване по процедурата остава непроменен и се състои в попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаването му в електронната система ИСУН 2020 от кандидати без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Всички останали документи се подават на хартия в Управляващия орган на ОПИК в рамките на съответните крайни срокове по процедурата.
За останалите процедури, които трябва да бъдат обявени за кандидатстване до края на 2015 г. съгласно Индикативната Годишна Работна Програма (ИГРП), се планира поетапно преминаване към изцяло електронно кандидатстване.

Коментари