ДЗЗД „БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ” НАБИРА ДОКУМЕНТИ НА СТАРТИРАЩИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МС

ДЗЗД „БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ” НАБИРА ДОКУМЕНТИ НА СТАРТИРАЩИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МС

Сподели:

ДЗЗД „БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ” НАБИРА ДОКУМЕНТИ НА СТАРТИРАЩИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МСП, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУК...

ДЗЗД „БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ”
НАБИРА ДОКУМЕНТИ НА СТАРТИРАЩИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МСП, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ИСКАТ ДА РАЗШИРЯТ ДЕЙНОСТТА СИ, ДА РАЗНООБРАЗЯТ СВОЯТА ПРОДУКЦИЯ И ДР.
ЗА ТЕЗИ ФИРМИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ В СГРАДАТА НА БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ, КВ. „БАЙКАЛ”, УЛ. „РОДОПИ” 61 И ШИРОК КРЪГ ОТ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ.
В изпълнение на ДБФП БИ-02-11 / 02.02.2012 г., финансиран от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, Бизнес инкубатор – Кърджали предлага на малките и средни предприятия благоприятна среда за развитие, набор от безплатни услуги и услуги на преференциални цени, помощ при избора на правилна фирмена стратегия. Кандидатите за настаняване в Бизнес инкубатор – Кърджали трябва да притежават жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване ще създаде трайна трудова заетост; да разкрият нови работни места; да очертаят бъдещото си развитие в предварително изготвен бизнес план; да имат нужди и потребности, които Бизнес инкубатор може да задоволи; да проявяват готовност да си сътрудничат с другите наематели; да притежават потенциал да укрепят и разнообразят местната икономика.

Изисквания към кандидатите:
– фирмата следва да е физическо или юридическо лице, регистрирано и/или развиващо дейност в района на действие на Бизнес инкубатора (област Кърджали) и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
– фирмата трябва да е стартиращо предприятие в сферата на производството и/или услугите или съществуващо предприятие, което планира разширяване на дейността си, като дейността/производството следва да бъдат екологично чисти и да не изискват допълнителна инфраструктура;
– фирмите, които имат приключена финансова година, трябва да демонстрират положителен паричен поток;
– с предимство при настаняване ще се ползват МСП, чийто общи приходи от продажби за последната приключила финансова година (2013) не надвишават 1 000 000 лева и имат под 50 броя служители на пълно работно време.

Необходими документи:
– Комплект документи за кандидатстване (заявление, бизнес план, декларации) – получават се в офиса на Бизнес инкубатор и се подават в оригинал.
– Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията до един месец преди датата на кандидатстване – оригинал.
– Удостоверение за липса на несъстоятелност и ликвидация, издадено от Агенция по вписванията до един месец преди датата на кандидатстване – оригинал.
– Удостоверение за липса на задължения, издадено от Национална агенция по приходите до един месец преди датата на кандидатстване – оригинал.
– Удостоверение за липса на задължения, издадено от община Кърджали до един месец преди датата на кандидатстване – оригинал.
– Свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата (съгласно регистрацията в Търговския регистър към Агенция по вписванията), издадено от съответния съд до един месец преди датата на кандидатстване – оригинал.

Краен срок за подаване на заявления за настаняване в Бизнес инкубатор – Кърджали: постоянно, до изчерпване на свободните офиси.
Заявленията се подават лично от представляващия или изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на адрес град Кърджали, ул. „Републиканска” 47, етаж 1, Бизнес инкубатор (входа до книжарница „Спектър”), като на приносителя се издава входящ номер.

За въпроси, консултации и получаване на комплект документи за кандидатстване:
Адрес: град Кърджали, ул. „Републиканска” 47, етаж 1, Бизнес инкубатор (входа до книжарница „Спектър”), телефон: (0361) 64401, (088) 690 11 12, факс: (0361) 64402, електронна поща: incubator@bfgroup.eu

Коментари