Финансови и счетоводни услуги

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДЛАГА ШИРОК КРЪГ ОТ КОНКРЕТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ:

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:
– Месечно счетоводно отчитане и месечно приключване;
– Регистриране на стопанските операции, изготвяне и подаване на необходимите документи по ЗДДС в компетентната териториална дирекция на НАП;
– Изготвяне и поддържане на Данъчен и Счетоводен амортизационни планове;
– Изготвяне и подаване на необходимата информация свързана със системата ИНТРАСТАТ;
– Изготвяне на преводни нареждания към бюджета за дължимите публични задължения по ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:
– Изготвяне на годишни финансови отчети, съгласно НСФОМСП и/или МСФО;
– Изготвяне на Консолидирани Финансови Отчети;
– Изготвяне на Данъчни Декларации;
– Изготвяне на Финансов Отчет за данъчни и статистически цели;
– Годишно приключване и генериране на информацията във формат Excel.

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И ДРУГИ УСЛУГИ:
– Мениджмънт рипортинг и „ad hoc“ отчети;
– Изготвяне на бюджети, бизнес планове и прогнози;
– Отчети към компанията-майка – на български и/или английски и/или гръцки и/или турски и/или руски;
– Изготвяне на отчети към БНБ и НСИ.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДЛАГА ПЪЛЕН НАБОР ОТ ОДИТОРСКИ УСЛУГИ В ПАРТНЬОРСТВО С ЛИЦЕНЗИРАНИ ОДИТОРИ С БОГАТ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ:
– Независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети;
– Преглед на годишни финансови отчети;
– Компилиране на счетоводна информация, консолидиране;
– Одит на преструктурирания, договорени процедури;
– Одит на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДЛАГА ШИРОК КРЪГ ОТ КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ:
– Изготвяне и регистриране по електронен път на уведомления по чл. 62 от КТ в НАП;
– Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите;
– Изчисляване на месечни ведомости за работна заплата и свързаните с тях данъчни и осигурителни вноски;
– Изготвяне на документи за осигурителен стаж и доход – служебни бележки и удостоверения;
– Изготвяне на документи по реда на трудовото законодателство – заповеди, правилници, графици и т.н.;
– Взаимодействие със служби по трудова медицина и други органи, отнасящи се до специфични изисквания на трудовото законодателство.­

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРЗ УСЛУГИ:
– Плащане на дължимите осигурителни и данъчни задължения чрез сметка на Доверителя;
– Автоматизиране на процесите по обработка на месечните ведомости;
– Отдаване на финансово-счетоводни специалисти при конкретни проекти.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДЛАГА ШИРОК КРЪГ ОТ КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ:
– Консултации в областта на данъчното законодателство – ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗАДС, ДОПК;
– Данъчна защита при проверки и ревизии;
– Данъчно представителство;
– Обжалване на Данъчен ревизионен доклад и Данъчен ревизионен акт;
– Данъчен одит – проверка на стопанските операции и правилността на тяхното данъчно третиране;
– Семинари и обучения по актуални промени в данъчното законодателство;
– Предоставяне на информация за последните изменения в данъчното законодателство.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДЛАГА ШИРОК КРЪГ ОТ КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА КРЕДИТИРАНЕТО И ЗАСТРАХОВАНЕТО:
Ние сме партньори на водещи банкови и небанкови финансови институции и застрахователни компании и като такива предлагаме на нашите клиенти консултации при избора на банкови и застрахователни продукти:
– Ипотечни кредити за физически и юридически лица;
– Инвестиционни кредити за юридически лица;
– Овърдрафт и кредитни линии;
– Оперативен и финансов лизинг на имущество;
– Кредитни и дебитни карти;
– Инвестиционни продукти – спестовни планове, депозити, взаимни фондове, ценни книжа;
– Банкови гаранции и депозити – често използвани в строителството и взаимоотношенията между нови партньори;
– Акредитиви – сигурен начин за разплащания с нови контрагенти;
– ПОС терминали – модерният начин за разплащания;
– Всички видове застраховки.

Коментари