Внедряване на международни стандарти

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ ПРЕДЛАГА РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО:
– ISO 9001 – управление на качеството,
– ISO 16949 – автомобилна индустрия;
– ISO 13485 – медицински изделия;
– ISO 15189 – медицински лоборатории;
– ISO 20000-1 – управление на услугите;
– ISO 22716 – козметични продукти;
– ISO 15038 – преводачески услуги;
– TL 9000 – телекомуникационни услуги.

СТАНДАРТИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА:
– EMAS – екологично управление и одит;
– ISO 14001 – управление на околната среда;
– ISO 50001 – управление на енергията.

СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
– BS OHSAS 18001 – управление на здравето и безопасността при работа;
– HACCP – безопасност на храните;
– ISO 22000 – безопасност на хранителните продукти;
– FSSC 22000 – безопасност на храните за производители на хранителни продукти
– GLOBAL GAP – производство на селскостопански продукти;
– IFS – безопасност на храните за собствени търговски марки;
– BRC – безопасност на хранителни и нехранителни продукти.

СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ:
– ISO 27001 – управление на информационната сигурност;
– ISO 28000 – управление на сигурността по веригата на доставки;
– ISO 31000 – управление на риска;
– ISO 22301 – управление непрекъсваемостта на бизнеса.

СТАНДАРТИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ:
– SA 8000 / ISO 26000 – управление на социалната отговорност.

ДРУГИ:
– СФУК – системи за финансово управление и контрол на публични администрации.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Диагностичен одит – установяване на съществуващото състояние на процесите във фирмата и съпоставяне с изискванията на стандарта.

Планиране на системата за управление – определяне на срокове и отговорници за разработването, внедряването и проверката на системата.

Разработване на системата за управление – разработването на наръчници, процедури, инструкции и др.

Обучение на служители и работници на организацията относно изискванията на стандарта и прилагането на разработената система.

Внедряване на системата в организацията.

Провеждане на вътрешен одит на системата – проверка за изпълнението на изискванията на стандарта и на документацията на системата в организацията.

Провеждане на преглед на системата за управление от ръководството – анализиране на информацията за функционирането на системата и вземане на решения за нейното подобряване.

Съдействие при провеждане на сертификационен одит – извършва се от независим сертификационен орган, притежаващ международно призната акредитация.

Коментари