НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 ГОДИНА

Сподели:

Българска финансова група ООД и Бизнес Инкубатор – Кърджали Ви канят да вземете участие в Семинар «НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, В СИЛ...

Българска финансова група ООД и Бизнес Инкубатор – Кърджали Ви канят да вземете участие в Семинар «НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 ГОДИНА», който ще се проведе в Бизнес инкубатор 2, град Кърджали, ул. „Родопи” 61 на 13 май 2016 година.

На семинара ще научите за:
Промени в правния статут на възложителите на обществени поръчки. Видове режими за възлагане, съобразно прогнозната стойност на обществените поръчки. Основни забрани и правила – разделяне на обществените поръчки.

Основни теми:
– Видове процедури за възлагане на обществени поръчки с обявяване в ЕС – особености. Документи, подлежащи на публикуване в „Официален вестник” на ЕС, Регистъра на обществените поръчки и профила на купувача. Пазарни консултации. Запазени обществени поръчки. Обособени позиции.
– Лично състояние на кандидатите/участниците – пречки за участие в процедурите, начин на деклариране и доказване, мерки за надеждност. Критерии за подбор. Използване капацитета на трети лица за доказване на съответствие с критериите за подбор. Критерии за възлагане. Гаранции за изпълнение. Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Подизпълнители. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
– Комисия за провеждане на процедурата – състав, ход на работата и контрол на възложителя върху работата на комисията. Договор за обществена поръчка. Прилагане на основанията за изменение на договорите.
– Ред за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС. Публично състезание и пряко договаряне – срокове, особености. Събиране на оферти с обява и покана до определено лице.
– Предварителен контрол от АОП – видове, обхват и последици. Последващ контрол и административнонаказателна отговорност.

Лектор:
Мариана Кацарова – юрист, експерт „Обществени поръчки”

Заявяване на участие – до 17.00 часа на 12 май 2016 година:
Бизнес инкубатор – Кърджали
гр. Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)
телефон: (0361) 64 401
факс: (0361) 64 402
мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 16, (088) 690 11 18
електронна поща: incubator@bfgroup.eu

Коментари