За проекта

Проект „Създаване и развитие на Бизнес инкубатор-Кърджали – ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средата в област Кърджали” е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

ПРОЕКТЪТ СЪОТВЕТСТВА НАПЪЛНО НА:

Приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2007-2013 г. – подкрепа за изграждане и развитие на бизнес инкубатори на територията на страната като инструмент за осигуряване на необходимата инфраструктура и бизнес услуги в съответствие с потребностите на малките и средните предприятия.

Целите на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” – да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимита инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво.

Целите на ОП „Конкурентноспособност” – развитие на динамична икономика, конкурентноспособна на европейския и световен пазар.

Приоритет 1 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика, базирана на знанието» от Регионалния план за развитие на Южния Централен район за планиране за периода 2007-2013 г.;

Приоритет 1 „Стимулиране на икономическото развитие от Областна стратегия на Област с административен център град Кърджали 2005-2015 г.;

Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и сравнителни предимства” от Плана за развитие на Община Кърджали;

Средносрочната и дългосрочната стратегии за развитие на участниците в Дружество по ЗЗД „Бизнес инкубатор – Кърджали”, включващи повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика чрез изграждане на бизнес инкубатор и предоставяне на широк кръг от услуги за малки и средни предприятия.

Коментари