Законодателство

ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134682112

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН:
http://lex.bg/laws/ldoc/-14917630

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
http://lex.bg/laws/ldoc/2135522741

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО:
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135533201

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ:
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540562

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:
http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:
http://lex.bg/laws/ldoc/2134174720

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ:
http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135536537

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:
http://lex.bg/laws/ldoc/2135482815

ПМС 69:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135843004

ПМС 62:
http://lex.bg/laws/ldoc/2135548390

ПМС 121:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135800525

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ:
http://lex.bg/laws/ldoc/2134929408

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС:
http://lex.bg/laws/ldoc/2135180800

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2126821377

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135426048

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135448577

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА:
http://lex.bg/laws/ldoc/-12262909

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:
http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ:
http://lex.bg/laws/ldoc/2121934337

ЗАКОН ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ:
http://lex.bg/laws/ldoc/2126822401

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ:
http://lex.bg/laws/ldoc/2134164480

Коментари