Ползватели

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДГЖАЛИ
Кандидатите за приемане в Бизнес инкубатор – Кърджали трябва да:
– притежават жизнеспособна бизнес идея, чието осъществяване ще създаде трайна трудова заетост;
– разкрият нови работни места;
– очертаят бъдещото си развитие в предварително изготвен бизнес план по образец;
– бъдат в състояние да плащат дължимите данъци към държавния и местния бюджет;
– имат нужди и потребности, които бизнесинкубаторът може да задоволи;
– проявяват готовност да си сътрудничат с другите наематели;
– притежават потенциал да укрепят и разнообразят местната икономика;
– използват нови технологии за повишаване конкурентоспособността на фирмите и квалификацията на наетите работници и служители.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
– Фирмата трябва да е начинаещо предприятие или да планира разширяване на дейността си;
– Фирмата трябва да е регистрирана и/или да развива дейност в района на действие на Бизнес инкубатора;
– Фирмата трябва да работи в сферата на производството и/или услугите;
– Съществуващите фирми трябва да демонстрират положителен паричен поток в продължение на минимум една година;
– Годишният оборот на фирмата (общи приходи от продажби) не бива да надвишава 1 000 000 лева.
– Служителите на фирмата на пълно работно време към момента на кандидатстване не могат да бъдат повече от 50.
– Дейността/производството да не изискват допълнителна инфраструктура.
– Дейността/производството да са екологично чисти.

НЕДОПУСТИМИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ СА КАНДИДАТИ, КОИТО:
– Са обявени в несъстоятелност или са обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, са сключили споразумение с кредитори, са преустановили стопанска дейност, са обект на производство, свързано с такива въпроси или се намират в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;
– Са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда;
– Признати са за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които могат да бъдат обосновани;
– Не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци по българското законодателство;
– Са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общността.
– Вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, са били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения.
– Понастоящем им е наложено административно наказание за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание или сериозно нарушение на техните задължения по договори, финансирани от бюджета на Общността;
– Са обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности;

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА НЕДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ:
– Ако попадат в забранителните режими на ЕС,
– Ако попадат в забранителни списъци по Код на основната икономическа дейност, седалище, вид на предприятието по ЗМСП и т.н., съгласно националното законодателство.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Попълват се документи по образец, които могат да бъдат получени на място в офиса или изтеглени от интернет страницата на Бизнес инкубатор – Кърджали.
2. Постъпилите в БИ заявки за инкубиране се разглеждат от Ръководния съвет на Бизнес инкубатор – Кърджали.
3. С одобрените фирми се сключва договор за инкубиране.

Коментари